บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP2_13_12
การศึกษาแนวโน้มอัตราการถอยห่างของดวงจันทร์จากโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยใช้หลักฐานทางธรณีวิทยา
The Study on the Trend of the Moon's retreating from the Earth, from the Past to the Present, Using Geological Evidence
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรโชติ ริดแสดง
  2. ปัณณวิชญ์ เรืองไพบูลย์วัฒนา