บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OM1_14_04
การสร้างปริศนาซูโดกุแบบจิ๊กซอว์ด้วยวิธีการผกผัน
Generating Jigsaw Sudoku Puzzles with Inverse Methods
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พัชรี หนูเอก
  2. ตรีทิพย์ เกื้อเพชรแก้ว