บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_13_01
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไมโครพลาสติกในบริเวณชายฝั่งทะเลตั้งแต่แม่น้ำบางปะกงจนถึงแหลมแท่น
CHANGE OF MICROPLASTICS COMPOSITION IN COASTAL FROM BANGPAONG RIVER TO LAEM THAEN
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภกร กาญจนะ
  2. เหมวรรณ เหตานุรักษ์