บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_17_01
การคัดแยกแบคทีเรียบาซิลลัสที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกจากมูลไก่
Isolation of Bacillus sp. from Chicken Feces as a Probiotics
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐกฤตา บำรุง
  2. โยษิตา สมณา