บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_10_05
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเหงือกแมลงน้ำวงศ์ไฮดรอปไซคิดิ้บริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของอ่างเก็บน้ำกระเสียว
Altered gill morphology in Hydrophychidae (Trichoptera, Insecta) larvae from the inflow and outlet of Krasiao Dam
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นันท์นภัส เล็กประทุม
  2. ณัฎฐกานต์ แสงโสด
  3. ดารณี จันทร์ชุม