บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB3_10_04
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร
Bioactive compounds from agricultural waste
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศิวกร ชุมคง
  2. วิษณุ สุมาลี
  3. ณัฐพล มนุโศภิษฐ์