บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_10_09
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของ ยาซัลฟา-ไตรเมทโทรพริม ในปลานิล และศึกษาค่า MIC ต่อการต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดแอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า
Study in the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Sulfa-trimethoprim in Nile Tilapia (Oreochromis nilotieus)and the Antimicrobial Activity Against to Aeromonas hydrophilla by using MIC method
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อรนลิน จั่นเพชร
  2. นัทธ์ชนัน วิริยานนท์
  3. สาธการ วชิรพงศ์พร