บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT2_10_02
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการสร้างเม็ดไฮโดรเจลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
Design and Development of Hydrogel Droplet Generator using Microcontroller
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปุณยวีร์ เลิศพงศ์เกษม
  2. ทัตเทพ ลการโอฬาร
  3. ธีธัช เปลี่ยนพัด