บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT1_10_02
การประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพสำหรับการระบุชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าว
Application of Image Processing for Rice Grain Identification
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนพล แคล้มภัยพาล
  2. ทินพงษ์ ศิริประไพ
  3. สรวีย์ สมประสงค์