บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_10_02
การศึกษาการเพิ่มแร่ธาตุและสารกำจัดแมลงในปุ๋ยและน้ำมูลไส้เดือนด้วยพืช
The study of adding minerals and insecticides into vermicompost and worm tea by plants.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปิยะธิดา นิธิปฏิคม
  2. ณัฐนนท์ เลี้ยงประไพพันธิ์
  3. ติณณ์ กันทอง