บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_10_08
สารสกัดต่อต้านเชื้อแบคทีเรียจากสมุนไพรไทย เพื่อยับยั้งเชื้อสาเหตุของกลิ่นเท้า
Antibacterial activity of Thai’s herb extracts to inhibit bacteria cause foot odour.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ศุภกานต์ สิมาชัย
  2. ศิวกร ธาตุทวี
  3. กนกลักษณ์ ไทรฟัก