บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_09_04
การศึกษาการขึ้นรูปและตรวจสอบแผ่นเส้นใบอิเล็กโทรสปันที่ผสมสารสกัดว่านหางจระเข้และสารพอลิไวนิลแอลกอฮอลล์ที่ทำการเชื่อมขวางด้วยกรดซิตริกเพื่อเพิ่มสมบัติเชิงกล
A study of forming and inspection Aloe Vera electrospun fibers with polyvinyl alcohol compound that is crosslinked with Citric Acid to enhance mechanical properties
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ขจรเกียรติ บัญญัติทัศไนย
  2. ฉันชนก สุขกลับ