บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_10_02
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิด บริเวณแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
Carbon storage in biomass of some mangrove species at Laem Yai, Samut Songkhram Province
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. รัณธิดา นิกพงศ์
  2. ภูฟ้า สมบัติพิบูลพร
  3. จินต์จุฑา ถาวรเกษตร