บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_01_01
การสะสมทางไฟฟ้าของอนุภาคทองคำจากสารละลายทองคำเปลวบนขั้วคาร์บอนเพื่อตรวจวัดกลูโคส
Electrodeposition of gold nanoparticles from gold leaf solution on carbon electrode for glucose oxidation
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรมน ไชยวงค์
  2. อาทิตย์ ริพล