บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE1_17_05
การผลิตจีโอพอลิเมอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์
Production of Fiber-cement from Geopolymer
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณฐิตา กมัณฑา
  2. นพกร รักษ์เหลืองสกุล