บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_14_03
ปุ๋ยฟอสเฟตจากการตกผลึกแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตในน้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ
Phosphate fertilizer from crystallization of magnesium ammonium phosphate (struvite) in biogas effluent
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิชญ์สินี บุญสนิท
  2. พิมมาดา หลักเมือง