บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OP1_13_07
การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กฏของฟารเดย์
Production electricity with Faraday's law of induction
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นลธวัช ภิชชาติ