บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PT3_11_07
ระบบจำลองการจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัย
Water Management Simulation for Preventing Flood
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นายภาณุพงศ์ หอมไกร
  2. นายชนาธิป ดีเสียง
  3. นายภัทร์วศิน สุกใส