บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_09_11
แปลงเสียงให้เป็นสัญญาณดนตรีมิดี้
Pitch-To-MIDI
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กัลยรัตน์ ไกรสกุลศักดิ์
  2. พน เพ็ชร์เหลือง
  3. ภูริชญา วงค์สุวรรณ