บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_09_02
การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ขันชะเนาะกึ่งอัตโนมัติสำหรับห้ามเลือด
Development of the semi-automatic tourniquet device to stop bleeding
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐนันท์ รักฉายา
  2. ธนภัทร พันธวงษ์
  3. ภูริภัทร เตชะลาภา