บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_09_06
การคัดแยกและคัดกรองแบคทีเรียเรืองแสงในตัวอย่างจากทะเล
Isolating and Screening Bioluminescent Bacteria from Squids
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวีณ์ธิดา น้อยชิน
  2. ศศิพร อินทร์ดำ
  3. อันนา หนูจีนเส้ง