บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_10_04
การศึกษากรรมวิธีการทำขนมปังกึ่งสำเร็จเพื่อยืดอายุการจัดเก็บ
Investigation of instant bread production process for prolonging product's shelf life
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรพรหม ทองเพชร
  2. ญาณิณ ตระการฐานณรงค์