บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_09_09
เครื่องนวดหัวผักกาดขาวเพื่อการแปรรูปไชโป๊ดอง
The radish massage machine for processing salted radish
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พิมพ์พิชชา วัฒนาพงษากุล
  2. ปุริมปรัชญ์ สุววงศ์
  3. นภัสรา อัศวเลิศศักดิ์