บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_09_03
-
Quantitative Trading Machine Learning using Differential Evolution Algorithm
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภัส วินิจนันทรัตน์
  2. นริศ อินทร์จันทร์