บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PB2_13_05
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้กดน้ำหยอดเหรียญในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยบูรพา
The study of bacterial contamination in water from drinking water vending machine in Burapha University
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา – มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ชีวนิช นิลรัตน์
  2. ชุติกาญจน์ สักขาพรม