บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_09_09
การศึกษาพืชบางชนิดเพื่อยับยั้งการเจริญของเเบคทีเรียก่อโรคบนผิวหนัง
The Efficiency of Some Medicinal Plant Extract to Inhibit The Growth of Skin Disease Bacteria
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นภพร จตุรจำเริญชัย
  2. เบญญา หาญกมลศิริ
  3. ปรัชณวดี หงษ์บุญ