บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC2_10_11
การตรวจวัดสีด้วยอนุภาคเงินนาโนคลัสเตอร์เซนเซอร์สำหรับการตรวจวัดไนเตรทและไนไตรท์
Silver nanocluster-based colorimetric sensor for nitrate and nitrite detection
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเคมี
Oral Presentation
ไม่เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ร่มฉัตร เลิศกมลสิน
  2. จุรีพร ลี้ตระกูลนำชัย