บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_10_06
ประสิทธิภาพในการกรองของแมมเบรนที่มีลำดับชั้นในการกรองน้ำทะเลเทียม
Filtration performance of sequencing multilayer membrane for desalination
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภูริชญา กิตติเจษฎา
  2. ภาสกร พัฒนชู
  3. พลช จันทร์รุ่งมณีกุล