บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_14_09
แคโรทีโนโปรตีนจากเปลือกกุ้งขาวแวนนาไมที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์อัลคาเลส: การจำแนกคุณลักษณะและกิจกรรมการต้านออกซิเดชัน
Carotenoprotein from Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) Shells Extracted Using Alcalase: Characterization and Antioxidant Activity
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม – มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชกมลกานต์ มุ่งปั่นกลาง
  2. ณิชาภัทร อินทะระนก