บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_09_02
-
MeGEM: Genome-scale metabolic model of cassava storage roots
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อันดรา หะยีเจะมะ
  2. พศุตม์ แพศรีวโรทัย
  3. ณัชพล วรรณศรีจันทร์