บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_09_10
หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารภายในอาคาร
Transporter Robotic in Building
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณิชย์กมล สันติวนานนท์
  2. นัชชา จ่างพิพัฒนวกิจ
  3. อัณณ์ญาดา เจริญเสถียรโชค