บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_09_04
การพัฒนา​ต้นแบบรองเท้าไฟฟ้าจากเพียโซอิเล็กทริก​
Developed prototype of​ piezoelectric​ sneaker
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พรชิตตา มุสิกวัตร
  2. ธันย์ วนสุวานิช
  3. ตุลยา ทักษิณา