บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE3_10_02
ประชาคมไส้เดือนทะเลในป่าชายเลน: ดัชนีบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
Polychaete community in mangrove as indicator of coastal environmental quality
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ดวงภร จันทร์แสงฟ้า
  2. ชุติมา สมานสินธุ์
  3. สุชาวดี อิงคนินันท์