บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC1_10_03
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคลือบเมล็ดพันธุ์จากพอลิกลูตามิกแอซิดและอนุพันธ์คูมาริน
Investigation of physical and chemical properties of seed coating from polyglutamic acid and coumarin derivatives.
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปวริศา เอี่ยมงาม
  2. มนสิณีย์ โพธิรัตน์
  3. ศุภาพิชญ์ ครุปิติ