บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_09_14
การพัฒนาเอนไซม์ไซลาเนสประสิทธิภาพสูงให้มีกิจกรรมในสภาวะกรด
Development of Effective Xylanase Enzyme in Acidic Condition
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม
ดาวน์โหลด
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

สมาชิกกลุ่ม


  1. จิรัชยา จงคงคา
  2. ณัฐนรี ชีพบริสุทธิกุล
  3. ชญาดา เตชะพัฒนพงศ์