บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC3_09_05
การปรับปรุงผิวคอนกรีตด้วยสารละลายโซเดียมซิลิเกตผสมแคลเซียมไฮดรอกไซต์
Improvement of concrete surface with Sodium Silicate solution and Calcium Hydroxide

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐชยา อ่อนสองชั้น
  2. ธัญวีร์ ศรีสุวรรณ์
  3. จุลจักร กาญจนเอกรินทร์