บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE1_09_07
การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาด้วยเถ้าชีวมวลและเม็ดยางพารา
Development of lightweight brick concrete by using biomass ash and rubber
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ณัฐธยาน์ พิถยชุณพงศ์
  2. นีรชา กูรมะสุวรรณ
  3. อริสา ตั้งไพบูลย์