บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_10_02
การตรวจวัดสีของโลหะหนักโดยใช้อนุภาคเงินนาโนคลัสเตอร์
Colorimetric detection of heavy metal using silver nanoclusters
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. พัทธพล รุ่งกิจจิรพงศ์
  2. ขวัญจิรา อนันตโท
  3. ชนิตา เอี่ยมเอม