บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_11_13
การพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง
Development of all-in-one, green supercapacitor from cassava
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร
  2. วาณี พริกบุญจันทร์
  3. รวิสรา ซื่อตรง