บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC2_17_05
การศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิตจากเส้นใยชานอ้อยผสมยางก้อนถ้วย สำหรับพัฒนาเป็นแผ่นยางรองคอกปศุสัตว์
Study the properties of polymer composites from sugarcane bagasse filled cup lump natural rubber for application as rubber sheet in livestock
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วิสสุตา คงมีสุข
  2. จันทร์ดวงรัตน์ เทียนทอง