บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OE2_04_08
การสกัดสารเรืองเเสงจากราสนิม เพื่อประยุกต์ใช้ในการหาลายนิ้วมือทางนิติวิทยาศาสตร์
Application of luminal extract from Rust in fingerprint
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ปุรเชษฐ์ ป้องบุญจันทร์
  2. กรรวี กลมสอาด