บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PP1_02_02
การไหลเชิงวงรีของโปรตอนจากการชนกันของ 197Au + 197Au ที่ระดับพลังงานปานกลางด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ควอนตัมเชิงโมเลกุล
The elliptic flow of proton in 197Au + 197Au collision reaction at intermediate energy by using quantum molecular dynamics model .
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. ธนพร บุญประเสริฐ​
  2. ธนโชติ ถาแปง
  3. อภิชญา ชุ่มศรี