บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB2_04_14
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต Indole-3-Acetic Acid (IAA) ของเชื้อรา Endophyte เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน
Optimization of Indole-3-acetic acid produced by Endophyte fungi for improving growth of Jerusalem artichoke
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. อุษา มอญดี
  2. ภูริทัศน์ นุ่มมาก