บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PC3_17_05
การสลายสีย้อมด้วยแสงโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์
Photodegradation of Dyes Using Titanium Dioxide (TiO2)
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาเคมี
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. เมตไตรย์ สุขสุวานนท์
  2. ศศิน ธนะภพ