บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


PE2_05_01
การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราเมธาไรเซียม(Metarhizium anisopliae) ในการควบคุมและยับยั้งลูกน้ำยุงลาย
The effectiveness of Metarhizium anisopliae to control and inhibit Aedes larvae
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
Poster Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. วชิรญาน์ สิมหล้า
  2. อัญชลี พันธ์สีหา