บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT2_09_08
การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์เปิดขวดน้ำสำหรับผู้มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อแขนและแขนไม่สมบูรณ์
Design and Creation of Bottle Opener for Impaired Arm People
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. สิริการย์ แสงภู่นิธิไพศาล
  2. กฤช วังสะวิบูลย์
  3. พิชญาอร มังกรกาญจน์