บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_04_05
ระบบปลูกพืชอัตโนมัติขนาดย่อม
Pocket Farm : A Small-Scale Plant Factory
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. กานต์ เจริญพร
  2. กฤษฎิ์ ปัจญรัตน์