บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OC1_04_04
ศึกษาวิธีการตรวจวัดและประสิทธิภาพการดูดซับไอออนคลอไรด์ในน้ำด้วยวัสดุที่มีไอออนเหล็กเป็นพื้นฐาน
Determination and adsorption efficiency of chloride ion in water using iron-based adsorbents
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเคมี
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. บุณยวีร์ เกษมสงคราม
  2. ภูริณัฐ เจนร่วมจิต