บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OT1_09_01
การจำลองนิทรรศการผลงาน ESC โดยใช้ Virtual Reality
Simulation of ESC student’s works by Virtual Reality
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นนทิชา หลิมศิโรรัตน์
  2. ศุภเสกข์ วงศ์วิภาพร
  3. สรสิทธิ์ ตติไตรสกุล