บัญชีผู้ใช้


ข้อมูลโครงงาน

ตรวจสอบแล้ว


OB1_04_11
การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเอนไซม์ไซลาเนสและนำไปประยุกต์กับอุตสาหกรรมฟอกเยื่อกระดาษ
Purification and characterization of xylanase from Aspergillus flavus KKU-CLD-2-2 and its application on paper pulp bleaching.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
Oral Presentation
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม

สมาชิกกลุ่ม


  1. นันทนา เพชรพนมพันธุ์
  2. พลอยปภัส สินธุประเสริฐ